Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Британска глобална здравноосигурителна карта заменя европейската

Британска глобална здравноосигурителна карта заменя европейската

Заради Брекзит британска глобална здравноосигури-телна карта ще замени до-сегашната европейска здрав-ноосигурителна карта, която е валидна до срока на изти-чането й. След това всички, които са я притежавали, трябва да кандидатстват за глобална здравноосигури-телна карта (GHIC), съобща-ва на сайта си британското правителство. Тя ще даде възможност на притежате-лите й да получават опреде-лено медицинско обслужва-не на по-ниски цени или в някои случаи безплатно при временен престой в страни от ЕС, но няма да важи за Норвегия, Исландия, Лихте-нщайн и Швейцария, където ще е необходима здравна туристическа застраховка. В Норвегия може да се из-ползва британски паспорт, за да се получи медицинско обслужване. Може те да използв ате британски паспорт, за да получите медицинско об-служване в Норвегия (на-пример спешно лечение или за лечение на съществуващо състояние).Кой може да получи GHIC?На този вид карта право имат жителите на Велико-британия, тоест правото за издаване на британски GHIC не се основ ав а на вашата националност. Това означава, че ако обикновено пребивавате в Обединеното кралство и не сте застра-ховани от държава от ЕС, Норвегия, Исландия, Лих-тенщайн или Швейцария, вероятно ще бъдете считани за застраховани от Обеди-неното кралство и ще имате право на GHIC. При канди-датстване е необходимо да предоставите необходимите доказателства.Право на новата карта имат и ст удентите от Ве-лико брит а ния, които с а започнали да живеят и учат в ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейца-рия преди 1 януари 2021 г.Има определени обстоя-телства, при които може да имате право на GHIC или изда ден от Обединеното кралство EHIC, въпреки че живеете в държава от ЕС, Норвегия, Исландия, Лих-тенщайн или Швейцария.Нямате право на GHIC, ако сте осигурени от дър-жава от ЕС, Норвегия, Ис-ландия, Лихтенщайн или Швейцария, но живеете във Великобритания. Трябва да се свържете със съответния орган в държа-вата, в която сте осигурени, и да поискате EHIC.Можете да кандидатствате за глобална здравноосигу-рителна карта безплатно онлайн, а повече информа-ция можете да видите тук: https://www.gov.uk/global-health-insurance-card