Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Няма да има санкции за подалите данъчни декларации до 28 февруари

До 28 февруари хората, които не са успели да пода-дат данъчните си деклара-ции в срок, няма да подле-жат на наказания, съобщиха от HMRC.Крайният срок офици-ално изтече на 31 януари, а пет дни преди тази дата декларации бяха подадени от над 8,9 милиона данъко-платци. В същото време се прави компромис за всеки, който не е успял да подаде декларацията си до 31 януа-ри, тъй като няма да получи наказание за късно подава-не, ако го направи онлайн до 28 февруари.Гратисният период не освобождава от плащане в срок, вече се начисляват лихви върху дължимите сумиТова обаче не освобожда-ва хората от задължението да си платят сметките до кр ая на ян уари, пор а ди което от 1 февруари се на-числява лихва по всички непогасени задължения. В момента тя е в размер на 2,6% на годишна база. Компромисът, който се прави с премахване на гло-бата до 28 февруари за непо-дадена декларация, на прак-тика не ви освобождава от санкция за неплатен налог. При забавено плащане от 30 дни ще дължите еднократна глоба от 5% върху дължи-мия данък. Това ще се случи на практика още на 3 март. Данъкоплатците, които не могат да си позволят да платят навреме данъците си, могат да кандидатстват онлайн за разсрочване на сметката си до 12 месеца. Но те ще трябва да подадат данъчната си декларация за периода 2019-2020 г., пре-ди да определят време за плащане, така че HMRC на-сърчава всички да направят това възможно най-скоро.„Искаме да насърчим кол-кото се може повече хора да подадат декларацията си навреме, за да можем да и зчислим данъчната им сметка и да им помогнем, ако не могат да я платят веднага. Но ние признаваме огромния натиск, с който много хора се сблъскват в тези безпрецедентни време-на. Можем да предположим, че повечето от тези хора ще имат основателна причина за подаване със закъснение, причинено от пандемията“, коментира Джим Хара, ди-ректор на HMRC.Обикновено наказанията за късно подаване се прила-гат към всички, които не са подали декларации в срок от 31 януари. Тези санкции се отменят, ако клиентът има разумно извинение за подаване със закъснение. Тази година обаче HMRC не издава наказания, ако е доп уснато з а къснение с един месец, тоест до 28 февруари, за да помогне на данъкоплатците и агентите, които не могат да спазят крайния срок. Увеличават подкрепата към клиентите, можете да разсрочите задълженията сиHMRC е увеличил под-крепата за данъкоплатците, които може да се нуждаят от помощ за данъчните си задължения. След като при-ключат данъчната си декла-рация за периода 2019-2020 г., данъкоплатците могат да създадат план за онлайн плащане, за да разпределят с умите до £ 30 000 на до 12-месечни вноски. Това става само след като данъч-ната декларация е подадена, обработена и данъчните са изчислили дължимата от вас сума. Хората, които попа дат в тази категория, могат да разсрочат дължимите данъ-ци онлайн чрез собствения си акаунт в HMRC, където трябва да ви излезе линк за ползването на тази въз-можност. Данъкоплатците със суми над £ 30 000 или които се нуждаят от повече от 12 ме-сеца, за да платят данъка си, могат да се обадят на HMRC 0300 200 3822, за да обсъдят план за плащане.HMRC очаква над 12,1 милиона души да попълнят данъчни декларации за да-нъчната година 2019 до 2020.Важно е да се отбележи, че ако имате сериозен проблем и не може те да подаде те данъчната си декларация и до 28 февруари, трябва да се обадите в HMRC и да обяс-ните причините. Това може да ви осигури допълнителен срок, в който да попълните декларацията си.