Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Отмяна на карантината за пристигащите в България само след отрицателен тест

о т 3 0 а п р и л в с и ч к и прис тигащи в България ще б ъдат подла г а ни на 10-дневна карантина, ако не представят документ за отрицателен PCR тест, проведен до 72 часа преди пристигането в страната.

Заповедта на здравния ми-нистър Костадин Ангелов вече е в сила и важи също и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пре-биваване на територията на България. Разпоредба-та е част от противоепи-демичните мерки, които се предприемат, за да се ограничи разпростране-нието на новите щамове на Covid-19.Кар а н тинат а може да бъде отменена при отри-цателен резултат от PCR тест, който е направен 24 часа след пристигането в България. Това се случва до 24 часа след предоставяне на документа. Ценат а на PCR тес т в България е между 120 и 140 лева. Заради високата му стойност имаше и пред-ложения карантината да се отменя и след бърз тест, който е почти три пъти по-евтин, но в заповедта на здравния министър такава възможност няма. Междувременно в стра-ната започна разхлабване на противоепидемичните мерки. Вече са отворени фитнесите и моловете. Още в първия ден от отпадане на част от ограниченията в големите търговски обекти отново се извих а дълги опашки. Всичко това на фона на информациите, че британският щам на коро-навируса вече циркулира свободно в България