Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Строги наказания за пристигащите във UK

Строги наказания за пристигащите във Великобритания, които не спазват карантинните мерки .

Великобритания въведе нови по-строги изпълнител-ни мерки за пристигащите в страната, които не спазват изискванията за карантина. Те предвиждат от известия с фиксирани финансови наказания до лишаване от свобода. Всички пътници, път у-ващи до Англия, освен от-рицателен PCR тест преди отпътуване, трябва да пре-минат и под десетдневна карантина, а на втория и осмия ден от нея трябва да си направят задължителни тестове. Тези, които са били в дър-жава от „червения списък“, трябва да закупят „каран-тинен пакет“, обхващащ де-сетдневен престой в каран-тинен хотел и тестване. До този момент са договорени 16 хотела с общо 4600 стаи. Таксата за един възрастен е 1750 британски лири.За да се гарантира спаз-ването на мерките, глобите са изключително солени – те варират от 5000 до 10 000 британски лири за прис-тигащи, които не успеят да се поставят под каран-тина в определен хотел (за идв ащите от с т раните в „червения списък“, който не включва България). На-казание от 1 000 паунда ще бъде налагано и на всеки, който пристигне, но не на-прави задължителен тест на втория ден от карантината, последвано от 2 000 паунда при липса на втори задъл-жителен тест. Това ще бъде придружено от автоматично удължаване на карантинния период до 14 дни.Формулярите за локация на пътници вече не само подробно описват пътува-нето им, но и пакета за ка-рантина и тестване. Всеки, който се опитва да прикрие, че е път у в а л в държа в а от „червения списък“ под техния формуляр, може да бъде застрашен от 10 000 британски лири глоба или наказателно преследване и до 10 години затвор.Българското министер-ство на външните работи излезе с подробни указания към българите, които са решили да пътуват до Вели-кобритания.