Sun. Oct 24th, 2021

TaxReturn BG Online

Връщане на данъци от Англия

Universal Credit

За да получите подробна информация как да кандидатствате за universal credit моля свържете се с нас,чрез контактна форма на сайта ни .Universal Credit: Не е необходим ужбите ще ви потърсят. Хората, които са пода-ли документи за Universal Credit, не е необходимо да звънят в службите. Подси-леният екип на първа линия ще се обажда на заявители-те, ако се наложи да се про-вери някоя информация, която е предоставена като част от искането. Пр омянат а с е пра ви в отговор на големия по обем обаждания и факта, че ня-кои от хората са се сблъск-вали с по-строг тон или са били принудени да звънят с часове. Досега кандидатстването ставаше на място в служби-те, но сега то се осъществява онлайн на страницата www.gov.uk, а това създава сери-озни препятствия за някои хора.Причината е, че се пре-минава първо през проце-дура за верификация и ако нямате английски паспорт или английска шофьорска книжка, възникват допълни тел н и трудност и п ри доказване на самоличността и попълването на личните данни при кандидатства-нето. Следва попълване на онлайн формуляра, който изисква обстойно да опише-те всички лични обстоятел-ства, включително и вашите приходи и разходи. След по-даването на документите ще преминете през онлайн или телефонно интервю. Важно е да уточним, че при всяка промяна на обстоятелства-та трябва да актуализирате акаунта си и да попълните новата информация.По-опростена процедура за Universal CreditМинистърът на труда и пенсиите Териз Кофи под-черта, че се прави всичко не-обходимо, за да се направи искането за обезщетенията възможно по-просто. Зато-ва няма нужда хората, които са подали ново искане към Universal Credit, да се обаж-дат по телефона.След като попълните сво-ето онлайн заявление, мо-жете да бъдете сигурни, че сме получили искането ви и ще ви се обадим, ако трябва да проверим информацията, която сте ни предоставили, подчерта Териз Кофи.От 16 март 2020 г. са об-работени повече от милион нови искове за Universal Credit. 10 000 служители се преназначават, за да помог-нат на предна линия в този процес. Същевременно тече и набиране на допълнителен персонал от още 5000 души, които да подпомогнат уси-лията в тази насока. Специалистите сами ще търсят хората по телефона Специа лен екип ще се свързва с хората, които не са успели да попълнят своите заявления. Целта е да се гарантира, че ще бъдат обхванати всички, които се нуждаят от помощ.Е кс пе р т и те у точ н я в ат още, че всеки, който не е в състояние да се свърже по интернет, все още може да се обади по телефона в съответната служба. Въведени са подходящи мерки за защита на хората от измами. Призовават се хорат а, които кандидат-с тват, да не предос тавят лична информация, освен ако не са сигурни, че става въпрос за официални служители.